BASISTRAININGEN
VOOR- EN
VROEGSCHOOLSE
EDUCATIE

Iedereen dezelfde sterke basis

Pedagogisch medewerkers en peuterleidsters hebben van meet af aan grote invloed op de ontwikkeling van jonge kinderen. Zij zijn er niet alleen voor de zorg van het kind. Ze begeleiden en stimuleren ook het leren en de ontwikkeling. Hun pedagogisch-didactische kwaliteiten maken het verschil.

Met de Basistraining VVE verwerven de pedagogisch medewerkers een sterke basis voor het handelen in de praktijk. Met goede interactie- en begeleidingsvaardigheden maken zij het verschil! Door gericht naar kinderen te kijken en aansluitend boeiende en uitdagende (spel)activiteiten te bieden, begeleiden en stimuleren pedagogisch medewerkers de ontwikkeling. Zo krijgen kinderen wat ze nodig hebben.

Met de Basistrainingen VVE zorgt u voor een sterke basis van uw medewerkers.

De inhoud van de Basistraining VVE is:

 • gebaseerd op recente inzichten uit literatuur en onderzoek;
 • aangescherpt vanuit de feedback van een expertgroep met vertegenwoordigers uit de wetenschap, het werkveld en de opleidingen;
 • uitgevoerd en geëvalueerd in acht pilot trainingsgroepen en op basis daarvan bijgesteld.
 

Basistrainingen VVE

Voor invalkrachten / zes dagdelen

Om voldoende gekwalificeerd te kunnen invallen op een VVE-groep.

Voor vaste medewerkers / twaalf dagdelen

Om startbekwaam te kunnen werken met kinderen in een VVE-groep.

Koptraining

Na de Basistraining VVE plus voor vaste medewerkers kunnen pedagogisch medewerkers en peuterleidsters een zogenaamde ‘koptraining‘ volgen in één van de erkende VVE-programma’s. De koptrainingen van Piramide (Cito), Ko Totaal (CED-Groep), Startblokken (De Activiteit) en Kaleidoscoop (NJi) omvatten twaalf dagdelen scholing plus coaching op de werkvloer. Deze koptrainingen leiden, in combinatie met de Basistraining VVE plus voor vaste medewerkers, tot volledige certificering in het programma.

 • Lees meer
  De Basistraining VVE voor invalkrachten bestaat uit zes dagdelen van 3 uur. De bijeenkomsten vinden bij voorkeur maandelijks plaats. De deelnemers ontvangen een certificaat als aan de voorwaarden is voldaan. Daarnaast krijgt iedere deelnemer 7 uur individuele begeleiding, waarbij de praktijkopdrachten en hun portfolio centraal staan. Leren reflecteren op het eigen handelen is daarbij de basis: hoe maak ík het verschil?
  De Basistraining VVE voor vaste medewerkers bestaat uit twaalf dagdelen van 4 uur. De bijeenkomsten vinden bij voorkeur maandelijks plaats. De deelnemers ontvangen een certificaat als aan de voorwaarden is voldaan. Daarnaast krijgt iedere deelnemer 10 uur individuele begeleiding, waarbij de praktijkopdrachten en hun portfolio centraal staan. Leren reflecteren op het eigen handelen is daarbij de basis: hoe speel ík de hoofdrol?

Inhoud

Spel en interactie staan voorop. Leren is een sociaal proces.

 • Lees meer
  In de trainingen:
  • staan veel voorkomende (spel)activiteiten en dagelijkse­ routines centraal. Zoals samen fruit eten, buiten spelen, voorlezen en spel in de hoeken­. Leidsters­ en pedagogisch medewerkers leren om vanuit­ deze activiteiten de ontwikkeling van de kinderen­ te begeleiden, te verrijken en te verdiepen­;
  • is het uitgangspunt de (brede) ontwikkeling van jonge­ kinderen, hoe zij leren, en de rol van de beroeps­kracht daarbij (handelingsgericht en doel­gericht observeren en begeleiden);
  • krijgen interactievaardigheden veel aandacht, zowel in de trainingsbijeenkomsten als tijdens de coaching.

Werkwijze

Training uit de praktijk, met systematische uitwisseling van ervaringen.

 • Lees meer
  De Basistrainingen VVE hebben de volgende kenmerken:
  • Kennis wordt verbonden aan het concrete handelen­ in de groep;
  • De training is praktijkgericht: er wordt geoefend en er worden direct verbanden gelegd van inhoud naar de eigen groep (met kinderen, collega’s en ouders);
  • Deze kennis en vaardigheden worden verbonden aan ieders praktijkervaringen en de deelnemers wisselen­ deze ervaringen systematisch uit. Dit zorgt voor verdieping en het opbouwen van een professionele cultuur;
  • Training en coaching gaan hand in hand.

  Het coachingstraject is ‘op maat’, afgestemd op de behoefte en de vraag van de individuele deelnemer. Het portfolio dat de deelnemers bijhouden is daarbij leidend. Ook wordt gebruik gemaakt van filmopnamen­, observaties, feedbackgesprekken en modelling (voordoen­).
  De pm-er/peuterleidster die de training goed heeft doorlopen krijgt een certificaat. Daarmee heeft zij/hij ook toegang tot een verkorte programmatraining (koptraining).

Interesse?

Wat vandaag wordt getraind, is morgen terug te zien op de werkvloer. Ook snel het verschil maken? Neem contact op via of het contactformulier.

Naar de website van CED-Groep Naar de website van Cito Naar de website van Nederlands Jeugdinstituut Naar de website van De Activiteit

Jarenlange expertise gebundeld

De gemeente Amsterdam is eigenaar van de Basistraining VVE. Ze heeft deze training laten ontwikkelen vanuit de behoefte aan een goede, algemene basis in kennis en vaardigheden voor vve-professionals, ongeacht het programma waarmee ze in de praktijk werken. De gemeente Amsterdam stelt de materialen van de Basistraining VVE graag beschikbaar aan kinderdagverblijven, voorscholen en onderwijsinstellingen die hun medewerkers willen laten trainen of deze lesstof in het curriculum willen verwerken. De gemeente Amsterdam sluit daarvoor een gebruikersovereenkomst af, waarin staat vermeld dat het materiaal om niet kan worden gebruikt. De gemeente wil waarborgen dat de inhoud van deze training op een kwalitatief goede manier wordt gebruikt. De materialen worden daarom aangeboden in combinatie met een training voor pedagogisch medewerkers of een ‘training voor trainers’ waarin de producten aan trainers en/of docenten worden overgedragen. Aan deze trainingen zijn kosten verbonden.

Maak van VVE een feestelijk en inspirerend trainingstraject. Neem contact met ons op:

Deel ook deze pagina via:

© VierVVE, alle rechten voorbehouden, privacy disclaimer | cookie instellingen | ontwerp: Dineke Buist | techniek: Silverstone Studio

Het doel van deze website is informatie te verstrekken over VierVVE en haar producten/diensten. De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Algemeen

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan VierVVE niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. VierVVE aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van VierVVE.

Links

Deze website bevat een aantal externe links. VierVVE kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina's van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van deze externe links.

Privacy

VierVVE respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van deze website zo veilig mogelijk gebeurt. VierVVE verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Cookies

VierVVE maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. VierVVE gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. VierVVE heeft hier geen invloed op.

Vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande? Stel ze gerust via het contactformulier.